O projekcie

Projekt "Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów", to projekt, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla skarżyskich seniorów i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej oferty edukacyjno-kulturalnej, w ramach której odbywać się będą zajęcia dla osób starszych, które przyczynią się do aktywnego włączenia ich w życie społeczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, poprawią stan fizyczny i psychiczny, poprzez włączanie w różne formy edukacji.

 

Projekt ma przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału osób starszych. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwoju aktywnych form uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 120 osób (w tym 20 osób niepełnosprawnych). Będą to osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo, które nie mają alternatywy spędzania czasu wolnego w inny sposób niż w domu.

 

Realizacja założonych celów odbędzie się poprzez szereg działań nakierowanych na zachęcenie skarżyskich seniorów do różnych form aktywności - m.in. fizycznej, kulturalnej i naukowej/edukacyjnej. Powyższe będzie możliwe dzięki zorganizowaniu w ramach projektu bogatej oferty różnorodnych warsztatów i zajęć. Ważnym elementem projektu są działania edukacyjne - warsztaty adresowane do nieformalnych opiekunów osób starszych (z grupy 60+), które mają im umożliwić podniesienie ich kompetencji i ułatwić sprawowanie codziennej opieki nad osobami starszymi).

 

Działania organizowane w ramach projektu są przygotowywane i realizowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia kadry zarządzającej podobnymi projektami i wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, prelegentów i specjalistów – gwarantując wysoki zarówno poziom organizacyjny i merytoryczny prowadzonych działań, gwarantując przy tym trwałość rezultatów projektu.

 

Projekt "Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów" jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz wspierania Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


 

 

 

© 2019 SAAS. Wszelkie prawa zastrzeżone.